Школа чешского языка Cizina
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY JAZYKOVÉ ŠKOLY Cizina, s.r.o.
Všeobecné obchodní podmínky společnosti Cizina, s.r.o.

I. JAZYKOVÁ ŠKOLA

Jazyková škola Cizina, s.r.o., IČ 10800905 (dále jen Jazyková škola), poskytuje služby v oblasti jazykového vzdělávání, přičemž tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi Jazykovou školou a studentem jazykových kurzů a jsou pro zúčastněné strany závazné.


II. PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU A VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní vztah mezi Jazykovou školou a studentem vzniká na základě vyplnění přihlášky na webových stránkách jazykové školy. Student může od přihlášení do kurzu odstoupit písemnou formou nebo formou emailu do uplynutí lhůty pro řádné zaplacení kurzovného uvedené v bodě III., této smlouvy. Případ odstoupení po řádném zaplacení kurzovného je upraveno v bodě IV. (Storno podmínky).


III. PLATBA

Kurzovné je možné hradit převodem z účtu na účet Jazykové školy. kurzovné je hrazeno na základě obdržení faktury ve zde stanoveném datu splatnosti a informaci o zařazení do kurzu. Číslo účtu je 6008931309/0800 (Česká spořitelna), variabilní symbol platby je číslo faktury.
Pro mezinárodní platby IBAN: CZ37 0800 0000 0060 0893 1309, BIC/SWIFT: GIBACZPX

IV. STORNO PODMÍNKY

Podmínky pro stornování zařazení do skupinového kurzu jsou následující:
Zařazení do kurzu je možné stornovat pouze písemnou formou nebo formou
emailu.
Stornování zařazení do kurzu do dvou týdnů před zahájením výuky – bez storno poplatku. Stornování zařazení do kurzu do jednoho týdne před zahájením výuky – storno poplatek: 50 % kurzovného.
Stornování zařazení do kurzu po zahájení výuky – storno poplatek: 75% kurzovného; v odůvodněném případě – bez storno poplatku.
Stornování zařazení do kurzu po zahájení výuky – bez storno poplatku, v případě, že student najde za sebe náhradu.
Jazyková škola si vyhraje právo zrušit skupinku s počtem studentů nižším než 3 a nabídnout studentovi možnost pokračovat s jinou skupinou na stejné vědomostní úrovni, pokud tato skupina existuje či navýšit cenu stávajícího kurzu, pokud s tím souhlasí všichni zúčastnění studenti.
Jazyková škola si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna výukového materiálu, přesunutí, zrušení hodiny, apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, případně jeho části.
Dojde-li ke změně kurzu nebo k jeho zrušení, bude student neprodleně informován.
V případě zrušení kurzu nebo jeho části Jazykovou školou, vzniká studentovi nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného.
V případě vrácení části nebo celého kurzovného bude částka na základě požadavku zákazníka převedena na jeho účet do 14 dnů.
Storno podmínky a poplatky se vztahují pro případy, kdy Jazyková škola poskytla studentovi možnost zúčastnit se jazykového kurzu.

V. ZMEŠKANÉ HODINY

U skupinové výuky, za neúčast studenta ve výuce neposkytuje Jazyková škola žádnou finanční ani jinou kompenzaci.
V odůvodněném případě (např. absence na základě předloženého lékařského potvrzení) bude studentovi nabídnuta možnost nahradit si zmeškané hodiny v jiné skupince na stejné úrovni, pokud taková skupinka existuje.
Pokud dojde k zameškání bez řádné omluvy u individuální výuky, není poskytována studentovi žádná kompenzace.
Pokud dojde ke zrušení výuky ze strany jazykové školy, je studentovi poskytnut náhradní termín.
Pokud dojde ke zrušení výuky ze studentovy strany do 12 hodin předchozího dne před zahájením výuky, je domluven náhradní termín, hodina se přesouvá.
Pokud dojde ke zrušení po 12 hodině předešlého dne před lekcí, peníze propadají a student nemá nárok na náhradu zameškané hodiny.

VI. VÝUKA

Výuka probíhá vždy v řádně dohodnutém termínu. O případných změnách v harmonogramu bude rozhodnuto s přihlédnutím na zájem většiny studentů ve skupině a na základě dohody s lektorem v daném kurzu.

VII. ZMĚNY ZE STRANY JAZYKOVÉ ŠKOLY

Jazyková škola si vyhrazuje právo na změnu lektora v kurzu. Jazyková škola si rovněž vyhrazuje právo z vážných důvodů zrušit kurz v jeho průběhu. V takovém případě má student nárok na vrácení kurzovného za výukové bloky, které se neuskuteční.
Jazyková škola si vyhrazuje právo dočasně přerušit kurz z důvodu zásahu vyšší moci jako např. výpadek proudu, částečná nebo generální stávka a nepředpokladatelné události, které nejsou v jeho moci. V takovém případě nemá student nárok na vrácení kurzovného.
Lektor kurzu je oprávněn výuku v jednotlivém dnu zrušit bez náhrady, jestliže se ani jeden ze studentů nedostaví bez řádné omluvy do 15 minut po zahájení výuky.
Pokud je výuka zrušena ze strany Jazykové školy z důvodu, že lektor z vážných důvodů nemůže být přítomen na výuce, zajistí Jazyková škola v nejbližším možném termínu odpovídající náhradu.

VIII. DODACÍ PODMÍNKY

1. Způsob dodání online kurzu. Přístup do online kurzu bude povolen studentovi po uhrazení studentem kupní ceny za vybraný kurz .

2. Dodací lhůta. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby a typu služby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, student bude zaregistrován do kurzu nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na bankovní účet školy. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude student zaregistrován do kurzu hned po provedení platby.

3. Náklady na dopravu. S ohledem na charakter produktu (online kurz) nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.

IX. VÝUKOVÉ MATERIÁLY

Student výslovně bere na vědomí, že jakékoliv materiály poskytnuté ze strany Jazykové školy jsou předmětem práv duševního vlastnictví. Za tímto účelem se student výslovně zavazuje zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by, bez předcházejícího souhlasu oprávněné osoby, zasahoval do těchto práv a to především vyhotovením rozmnožením (kopií) materiálu, a to ani pro svou osobní potřebu, tzn. že bude užívat výlučně originály.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Jazyková škola si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené se studentem a zrušit bez náhrady účast studenta v kurzu a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu nebo zaměstnanců a pedagogů Jazykové školy, nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu.
Jazyková škola může odstoupit od smlouvy v případě nenaplnění kapacity kurzu (min. 3 studentů) a to v tom případě, že kurz se stejnou úrovní není otevřen nebo je jeho kapacita již plně obsazena.
Jazyková škola je oprávněna odstoupit od smlouvy i v případě, že student neuhradí dohodnuté kurzovné ve lhůtě jeho splatnosti.
Student má právo odstoupit od příslušné smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy klient odeslal svou objednávku Školiteli a ten mu přijetí této objednávky potvrdil). Odstoupí-li klient v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, vrátí mu Školitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy obdržel odstoupení od smlouvy, již uhrazené peněžní prostředky, které od klienta v souvislosti s příslušnou smlouvou obdržel za výčtem poměrné částky za již absolvované hodiny.

XI. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

  1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, příslušná Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz.
  2. Spotřebitelé jsou oprávněni použít platformu řešení sporů online k řešení spotřebitelských sporů, v jazyce, který si zvolí. K právě uvedenému mohou spotřebitelé využít platformu dostupnou na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr.
XII. JAZYK UZAVŘENÍ SMLOUVY, ROZHODNÉ PRÁVO, MÍSTO SUDIŠTĚ

  1. Veškeré smlouvy uzavírané mezi Školitelem a klientem jsou uzavírány v českém jazyce a právní vztahy z takových smluv vyplývající, jakož i právní vztahy vyplývající z těchto VOP se budou řídit výhradně právem České
  2. Školitel a klient se v případě sporů týkajících se závazků z jejich smluv (či těchto VOP) nebo týkajících se právních vztahů, které vznikly v souvislosti s takovými smlouvami, vyvinou přiměřené úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pro případ, že tyto strany nebudou schopny vyřešit svůj vzájemný spor dohodou, pak jsou k rozhodování sporů pravomocné soudy České Pravomoc jiných soudů se nepřipouští.

XIII. SOUHLAS S OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI

Souhlas s obchodními podmínkami nabývá platnosti v případě podání online přihlášky. Při dalším přihlášení se do kurzu platí podmínky už jednou přijaté, pokud se mezitím nezměnily.


XIV. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Jazyková škola Cizina, s.r.o., IČ 10800905 prohlašuje, že všechny studentem poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a zpracovány pouze pro účely poskytované služby v rámci Jazykové školy, která se zavazuje nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

Student podáním přihlášky prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasí se zpracování veškerých svých osobních údajů uvedených v přihlášce, které poskytl Jazykové škole, za účelem uzavření smluvního vztahu a pro marketingové účely Jazykové školy. Tento souhlas uděluje po dobu trvání takového smluvního vztahu a dále po dobu 2 let od ukončení takového smluvního vztahu.

Kontakt:
E-mail: czech-online@hotmail.com