Lekce 15
На сегодняшнем уроке мы с вами разберем образование повелительного наклонения в утвердительной и отрицательной форме, а также рассмотрим часто используемые формы с императивом.

Навигация:
1. Повторение настоящего времени глаголов - форма oni
2. Rozkazovací způsob (imperativ) - повелительное наклонение
3. Záporný imperativ - повелительное наклонение в отрицательной форме
Повторение настоящего времени глаголов - форма oni
На сегодняшнем уроке мы разберём повелительное наклонение, но для того, чтобы, научиться ставить глаголы в повелительное наклонение, нам нужно повторить настоящее время глаголов. А конкретно, как образовать форму oni.

Как вы помните, в настоящем времени для того, чтобы проспрягать глагол, нужно сперва определить, к какой группе относится глагол. Всего есть четыре группы глаголов:

  1. глаголы на -at: dělat, snídat. В форме oni такие глаголы получают окончание -ají. Oni dělají, snídají.
  2. глаголы на -it, -et, -ět: muset, mluvit, rozumět. В форме oni такие глаголы получают окончание -í. Oni musí, mluví, rozumí.
  3. глаголы на -ovat: pracovat, milovat. В форме oni такие глаголы получают суффикс -uj и окончание -í: Oni pracují, milují.
  4. неправильный глаголы: спряжения нельзя угадать, такие формы нужно учить. Например, jít – jdou, brát – berou.

Давайте потренируемся ставить глаголы в формы oni:

běžet - běží
bát se - bojí se (неправильный глагол)
brát - berou (неправильный глагол)
být - jsou (неправильный глагол)
vidět - vidí
vlastnit - vlastní
vybírat - vybírají
mluvit - mluví
vařit - vaří
dávat - dávají
dělat - dělají
důvěřovat - důveřují
myslit, myslet - myslí
stěžovat si - stěžují si
čekat - čekají
zapomínat - zapomínají
snídat - snídají
Упражнение для тренировки
TEST: Повторение настоящего времени глаголов - форма oni
TEST
Повторение настоящего времени глаголов - форма oni
Выберите правильный вариант ответа
Начать
vidět - oni ?
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
vybírat - oni ?
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
studovat - oni?
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
vlastnit - oni ?
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
čekat - oni ?
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
brát - oni ?
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
doporučovat - oni ?
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
volat - oni ?
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
vědět - oni ?
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
jíst - oni ?
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Zopakujte to téma ještě jednou a zkuzte udělat test znova :)
Пройти тест еще раз
Dobrá práce! Stačí si jen zopakovat pár věci a opravte svoje odpovědi :)
Пройти тест еще раз
Gratulujeme! Skvělá práce! :)
Пройти тест еще раз
Rozkazovací způsob (imperativ) - повелительное наклонение
Повелительное наклонение - Rozkazovací způsob

В чешском языке используются три формы повелительного наклонения:

ty: mluv, tiskni, pracuj, dělej;
my: mluvme, tiskněme, pracujme, dělejme;
vy/Vy: mluvte, tiskněte, pracujte, dělejte.

На уровнях A2 и B1 мы обычно говорим только о формах ty и vy/Vy.

Образование

Для того, чтоб образовать повелительное наклонение, нужно:

1) Поставить глагол в форму ONI в настоящем времени, например:
pracovat - oni pracují
dělat - oni dělají
jít - oni jdou
jet - oni jedou
mluvit - oni mluví

2) Убрать окончание, таким образом мы получим основу, с которой будем работать:
oni pracují - pracuj
oni dělají - děl
oni jdou -jd
oni jedou - jed
oni mluví - mluv

3) Добавить окончание повелительного наклонения:

a) если глагол относится к первому типу спряжение (глагол на -at), то окончание в форме ty-ej, в форме vy -ejte

dělat - ставим в форму oni =oni dělají - убираем окончание -ají, остается основа děl добавляем -ej= dělej, в форме vy добавляем -ejte: dělejte

dívat se - oni se dívají - dív-: dívej se! -dívejte se!
zavolat - zavolají - zavol: zavolej! zavolejte!
dát - dají - d: dej! dejte!

Исключение: hrát → hraj!/hrej! hrajte!/hrejte!

b) если основа глагола оканчивается на одну согласную, добавляем окончание в форме ty - нулевое, в форме vy -te

pracovat - ставим в форму oni =oni pracují - убираем окончание -í, остается основа pracuj, оканчивается на одну согласную, значит в форме ty ничего не добавляем - получаем pracuj, в форме vy добавляем -te: pracujte

  • Примечание: конечные d, t, n меняются на ď, ť, ň:
přijď! přijďte!
přiveď! přiveďte!
obrať se!
zůstaň!

c) если основа глагола оканчивается на 2 согласные, добавляем окончание для формы ty окончание -i, для формы vy -ete(ěte).

číst - ставим в форму oni =oni čtou - убираем окончание -ou, остается основа čt, оканчивается на 2 согласные, значит в форме ty добавляем i = čti, в форме vy добавляем -ěte: čtěte

  • ěte ставим, если основа оканчивается на d, t, n, m, b, p, v, f
Ряд глаголов в формах повелительного наклонения сокращают долгий корневой гласный: koupit — kup, vrátit — vrať, ukázat — ukaž, zvýšit — zvyš.

Ещё примеры:
Řekni mu to. – Скажи ему это.
Zeptej se ji. – Спроси её
Zavolej, jestli nebudeš stíhat. – Позвони, если не будешь успевать.
Kupte si nový kabát. – Купите себе новое пальто .

Некоторые неправильные формы повелительного наклонения:

vědět → věz, vězte!
jíst → jez, jezte!
sníst - sněz, snězte!
stát → stůj, stůjte!
pomoct → pomoz, pomozte!
chtít (chtějí) → chtěj, chtějte!
vzít → vezmi, vezmiěte!
mít → měj, mějte!
hnát → žeň, žeňte!
říct (řeknou) → řekni, řekněte!
(u)péct → (u)peč, pečte!
být → buď, buďte!
jet → jeď, jeďte!
jít → pojď, pojďte!/jdi, jděte!
jít – jdi! jděte! (когда посылаем "от себя") Jdi tam. Jdi pomalu.
pojď! pojďte! (когда зовём "к себе" или "с собой") Pojď se mnou. Pojď sem.

Карточки "Неправильные формы повелительного наклонения (Nepravidelné formy imperativu)"
Упражнение 1
Назовите вслух форму повелительного наклонения глагола, нажмите на карточку, чтоб увидеть правильный ответ
Упражнение 2
Разделите слова в зависимости от способа образования Imperativ в форме ty (нулевое окончание, -i, -ej)
TEST: Повелительное наклонение - Rozkazovací způsob
TEST
Повелительное наклонение - Rozkazovací způsob
Выберите правильный вариант ответа
Начать
Chce, abys mu to řekla.
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Chceme, abys nám to vysvětlil.
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Chtějí, aby ses tam přihlásil.
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Chci, abyste tam byli včas.
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Chci, abys jim to ukázal.
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Chtějí, abyste se rychle převlékli.
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Chce, abyste přišli.
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Chce, abyste se vrátili už dneska večer.
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Zopakujte si rozkazovcí způsob a zkuzte udělat test ještě jednou :)
Пройти тест еще раз
Dobrá práce! Stačí si jen zopakovat pár věci a to půjde :)
Пройти тест еще раз
Výborně! Krásná práce! :)
Пройти тест еще раз
Záporný imperativ - повелительное наклонение в отрицательной форме

Záporný imperativ - это выражения типа "не делай", "не закрывай".

Для того, чтобы освоить эту тему, вам нужно повторить понятие совершенного и несовершенного вида глаголов. Видео для поаторения из уровня A1:
Вернемся к нашей теме - повелительное наклонение в отрицательной форме. Повелительное наклонение может мы образуем из глаголов как несовершенного вида (nedokonavá, imperfektivní slovesa), так и совершенного (dokonavá, perfektivní slovesa) вида.

Например,
co dělat?: uklízet (убирать) - uklízej (убирай)
co udělat?: uklidit (убрать) - ukliď (убери)

Отрицательные формы повелительного наклонения (záporný imperativ) формируются только из глаголов несовершенного вида (nedokonavá, imperfektivní slovesa), которые отвечают на вопрос «что делать? - co dělat?»:

uklízej - neuklízej (убирай - не убирай)
ukliď - neuklízej (убери - не убирай)

По сути, как и в руском, мы не говорим "не убери", "не напиши", мы говорим не убирай, не пиши. Так же и в чешском - neuklízej, nepiš.

rozlij (разлей– nerozlévej (не разливай)
kup (купи) – nekupuj (не покупай)
přečti (прочитай) – nečti (не читай)
udělej (сделай) – nedělej (не делай)
Ссылка на шпаргалку для скачивания (сохраните или распечатайте) - Záporný imperativ (повелительное наклонение в отрицательной форме)
TEST: záporný imperativ
TEST
Záporný imperativ
Выберите правильный вариант ответа. Pracujte podle vzoru. Vzor: Můžeme se napít té vody? - Ne, nepijte tu vodu!
Начать
Můžeme se tam vrátit?
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Můžu ti zavolat?
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Můžeme jim odpovědět?
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Můžeme si koupit novou knihu?
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Můžu se podívat na ten film?
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Můžu tě vyfotit?
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Můžu si půjčit tvoje šaty?
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Můžeme navštívit rodiče?
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Můžu tady zůstat?
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Zopakujte si záporný imperativ ještě jednou a zkuzte udělat test ještě jednou :)
Пройти тест еще раз
Dobrá práce! Zopakujte si ještě pár věci a upravte svoje odpovědi :)
Пройти тест еще раз
Gratulujeme! Skvělá práce! :)
Пройти тест еще раз